Onze website wordt mogelijk niet volledig juist weergegeven in uw browser aangezien deze sterk is verouderd.
U kunt uw browser updaten of een van onderstaande browsers installeren voor de juiste weergave.

FireFox Chrome Internet Explorer 10+

Bereikbaarheid regio Amsterdam

Hoe kan de bereikbaarheid van, naar en in de Metropool Regio Amsterdam (MRA) worden verbeterd in samenhang met de verstedelijking? In de kwartiermakersfase van het gebiedsgerichte Programma Bereikbaarheid van, naar en in de MRA heeft Posad met ontwerpend onderzoek de opgaven van Rijk en regio helpen identificeren.

De MRA is de belangrijkste economische regio van Nederland. Daarbij komt Amsterdam steevast voor in de top 10 van meest leefbare en aantrekkelijke steden ter wereld. Om deze positie bij verdere groei van economie en inwoners te behouden en versterken is het belangrijk dat de deur-tot-deur afstanden zo comfortabel mogelijk kunnen worden afgelegd. Voor de toekomst hebben we daarom vijf belangrijke opgaven vastgesteld. Op verschillende manieren hangen deze opgaven met elkaar samen. Dit betekent dat ze ook in samenhang moeten worden aangepakt.

1. Hoe versterken we de concurrentiekracht van de MRA maximaal?

De economie van de MRA is op het moment zeer krachtig en dat moet zo blijven. Daarvoor is het nodig om flexibel en snel in te kunnen spelen op veranderingen. De opgave is: hoe zorgen we ervoor dat investeringen in bereikbaarheid de concurrentiekracht van de MRA maximaal versterken? En hoe beperken we de economische verlieskosten als gevolg van hinder en vertraging?

2. Hoe houden we toplocaties bereikbaar?

Hoe houden we de economische toplocaties van de MRA bereikbaar op een manier die past bij de functie en gebruikers van de locaties? Tot de toplocaties worden gerekend: corridor Schiphol/Zuidas, Zaan- en IJ-oevers, de duurzame Westas, Amsterdam Science Park en Amsterdam Centrum. De bereikbaarheid van deze locaties speelt op verschillende schaalniveaus. Wanneer het op een bepaald schaalniveau spaak loopt, dan heeft dat zijn weerslag op het totale systeem.

3. Hoe realiseren we een aantrekkelijk woningaanbod en blijft de stad bereikbaar en leefbaar?

Hoe geven we de urgente woningbouwopgave in de MRA (250.000 extra woningen tot 2040) zodanig een plek dat we aantrekkelijke (vraaggerichte) woningen realiseren? En hoe zorgen we ervoor dat tegelijkertijd de stad en toplocaties bereikbaar en leefbaar blijven? Omdat de woningmarkt onder grote druk staat en de ruimte schaars is, ligt oververhitting op de loer en komen lagere inkomens in de stad in verdrukking. Op dit moment is het de norm om zoveel mogelijk rond OV-knooppunten te verdichten. Maar kan de bestaande infrastructuur deze extra druk wel aan en is hier wel vraag naar?

4. Hoe zorgen we voor een goed functionerend en vraaggericht ‘daily urban system’?

Ongeveer 85% van alle reizen in de MRA vindt plaats binnen de regio en tussen toplocaties, het ‘daily urban system’. Hoe maken we deze reizen zo comfortabel mogelijk? Het is belangrijk dat de verschillende vervoersmogelijkheden (auto, fiets en OV) goed op elkaar zijn afgestemd en dat de reistijd, de  betrouwbaarheid en de beleving van het OV op peil blijven.

5. Hoe koppelen we andere ambities aan de bereikbaarheidsopgave?

Hoe benutten en versterken we de ambities van het Rijk, MRA bedrijven en maatschappelijk veld? De rijkdom en diversiteit aan (natuur)landschappen is bijvoorbeeld een grote waarde van de MRA. Hoe zorgen we ervoor dat enerzijds het landschap zijn openheid en specifieke kwaliteiten behoudt en dat anderzijds economische ontwikkelingen niet te veel worden beperkt? Ook zal de energietransitie een groot ruimtelijk effect hebben. Hoe zorgen we dat die integraal onderdeel wordt van de bereikbaarheidsopgaven?